ابرخودرویی که ۲ ثانیه ای سرعتش به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد