اسامی خودروها و صدور مجوز ۳ خودرو جهت ورود به بازار