«اسنتیا» گرانترین جنسیس جهان که در تعداد محدود ساخته می شود