خودروهای بی ام و به دلیل نقص فنی از بازار جمع آوری می‌شوند