«دنا پلاس توربو» اتوماتیک در کره در مراحل پایانی تولید