فورد موستانگ ۵۰ ساله شد؛ فروش ۱۰ میلیونمین اسب آمریکایی