چند قدم مانده تا خودکفایی در تولید خودروهای هیبریدی